2012. január 20., péntek

Munkaviszony kell a szocpolhoz !

A kormány új otthonteremtési programjának részeként újra igényelhető az egyszeri vissza nem térítendő lakásépítési, -vásárlási támogatás. A Nemzetgazdasági Minisztérium új kereteket szabott, hogy kizárja a visszaélések lehetőségeit a szocpol-rendszerből. Csak gazdaságosan fenntartható, komfortos lakások építését kívánja támogatni, méghozzá úgy, hogy közben a gyermekvállalást és a munkavállalást is ösztönözze. Ez a szocpol csak új lakás építéséhez vagy vásárlásához igényelhető.

Az első gyermek után: 900 ezer forint, a második gyermek után 1 millió 500 ezer forint ( a két gyermekre együtt 2 millió 400 ezer forint), a harmadik gyermek után 1 millió 400 ezer (a három gyermekre együtt 3 millió 800 ezer forint), a negyedik gyermek után 800 ezer forint ( a négy gyermekre együtt 4 millió 600 ezer forint).

A lakásépítési illetve -vásárlási kedvezmény feltétele a munkaviszony. Minimálisan az egyik szülőnek legalább féléve bejelentett munkaviszonnyal kell rendelkeznie. Az új szocpolt nem csak házaspárok vehetik igénybe, mint a régit, hanem egyedülállók és élettársi közösségben élők is.

Mit jelent az új szocpolhoz szükséges "méltányolható" lakásigény?

A jogszabály méltányolható kategóriái: 1-2 személyre 1-3 szoba, 3 személyre 1,5 -3,5 szoba, 4 személyre 2-4 lakószoba.

Van-e költsége a szocpol felvételének 2013-tól?

Abban az esetben, ha a támogatott személy nem vesz fel lakáscélú kölcsönt a támogatást folyósító hitelintézettől. A szocpolra való jogosultság elbírálásáért a támogatási összeg 1,5 százalékát, de legfeljebb 30 ezer forintot kérhetnek. Ez a díj nincs, ha a támogatott lakáscélú kölcsönt is vesz fel ugyanott. Az új szocpol magasabb életkort enged, mint a régi: korábban 35, most a 40 év alattiak minősülnek fiatalnak, akik igényelhetik ezt a támogatást.

2012. január 17., kedd

Szocpol 2013 - az energiabesorolás : B

Az szocpol igénylőnek a vásárolni kívánt lakás „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályát igazoló hatályos energetikai tanúsítványt a hitelintézetnél be kell mutatnia, illetve lakás építése esetén a hitelintézethez be kell nyújtania az energetikai számítást a tervezett lakás várható energetikai minősítési osztályról, amely ugyancsak „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályú lehet. Amennyiben a felépült lakás energiatanúsítványában szereplő energetikai minősítési osztály nem éri el a „B” (követelménynél jobb) vagy annál kedvezőbb energetikai minősítési osztályt, akkor a támogatott személy a már 2013 -ra folyósított támogatást az igénybevétel napjától esedékes, a Ptk. 232. § (3) bekezdése szerint számított kamatokkal együtt – a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül – köteles a hitelintézeten keresztül visszafizetni. Új lakás építése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról, a támogatott személynek a saját nevére kiállított számlákat be kell mutatnia. Amennyiben az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számla benyújtási kötelezettség csökkenthető. E csökkentés mértéke nem haladhatja meg a számlával igazolandó bekerülési költség 20 százalékát.

Mérethatár

A jogszabály szerint épített vagy vásárolt lakás hasznos alapterülete nem haladhatja meg a 160 m2-t.

Tudnivalók a Szocpol 2013-as változásairól

Vissza nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén :

- építési engedéllyel rendelkező új lakás építéséhez, illetve

- használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásához.

A támogatás azonban csak abban az esetben vehető igénybe, ha építés esetén az általános forgalmi adó nélkül, a lakóépület teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó bekerülési költség vagy vásárlás esetén áfa és telekár nélkül meghatározott, a lakás teljes nettó alapterületére számított, egy négyzetméterre jutó vételár nem haladja meg a 300 ezer forintot, alacsony energiafogyasztású lakás esetében a 350 ezer forintot.

Gyermekhez kötött

Támogatás 2 gyermektől jár 2013 évre is. Lakásépítési támogatást közös háztartásban élő, eltartott és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző vér szerinti és örökbe fogadott gyermek után, vagy gyámság alatt álló, legalább egy éve az igénylővel együtt élő és általa eltartott gyermek után kaphatunk. Emellett egy fiatal házaspár – a meglévő gyermekei számától függetlenül – legfeljebb két születendő gyermek vállalása esetén kaphat támogatás. A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek esetén 8 év. A határidőt új lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától, új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kell számítani. (Fiatal házaspárnak egyébként az számít, akik közül a lakásépítési támogatás iránti kérelem (szocpol) benyújtásának időpontjában egyik fél sem töltötte be a 40. életévét.)

2012. január 16., hétfő

Szocpol-2013 : Szociálpolitikai támogatás 2013

Mi az a szocpol (lakásépítési támogatás)?

A lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény az eltartott, közös háztartásban élõ gyermekek és egyéb eltartott családtagok után járó vissza nem térítendő állami juttatás. A gyermekek "meglétét" az állandó lakóhely szerinti önkormányzat jegyzője igazolhatja a bank felé.

A kedvezmény az igénylővel közös háztartásban élő és vele együtt költöző gyermekek után jár. Legalábbis ez a főszabály, és a családok többsége csak a gyermekeket veszi számba. Szintén jár kedvezmény (ha kisebb is) más eltartott családtagok után.

A kedvezmény a következő célokra használható:
-lakás/ház építése
-új lakás vásárlása

Nem tekinthető új lakás építésnek a családi ház vagy ikerház tetőterének beépítése akkor sem, ha ezáltal a tetőtérben teljesen önálló lakást alakítanak ki. A társasházi tetőterek beépítése, valamint családi házak, ikerházak emeletráépítése azonban olyan új lakásnak minősül, amelynek létrehozásához igényelhető lakásépítési kedvezmény.

Kinek jár a szocpol 2013-évtől és milyen feltételek mellett kaphatják ?

A kedvezményt nagykorú magyar állampolgár, valamint a 16. életévét betöltött, tartós nevelésbe vett kiskorú magyar állampolgár veheti igénybe a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, illetőleg megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke és más eltartott családtagja után 2013-ban. A támogatott célok között szerepel:
új lakás felépítése, a családi vagy ikerház emeletráépítésnek minősülő tetőtérbeépítés
Az értékesítés céljára újonnan felépített vagy felépíttetett lakás megvásárlása
Olyan építési munkák, amelyek eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő tulajdonában lévő lakása az épület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül (kettő vagy több gyermeket eltartó építtető esetében ideértve az új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítést is - a kedvezmény fele mértékével)
Használt lakás vásárlása (cseréje), ha az igénylő három vagy több gyermeket tart el és a 2001. augusztus 1-jén már legalább 50%-ban tulajdonában lévő lakását értékesíti és helyette nagyobb hasznos alapterületű, legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakást vásárol. Az értékesített lakás eladási árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra kell fordítani. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt, illetve az értékesített lakás teljes vételárát a vásárlásra kell fordítani. A lakásépítési kedvezmény mértéke ez esetben szintén a lakásépítési kedvezmény összegének a fele.

A támogatás összege:

  • első gyermek után: 900.000 Ft

  • második gyermek után: 1.500.000 Ft

  • harmadik gyermek után: 1.400.000 Ft

  • negyedik gyermek után: 800.000 Ft

  • minden további gyermek után: 200.000 Ft

Otthonteremtési támogatás 2013

Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot.
A lakás vételára nem lehet több sem az illetékes önkormányzat jegyzője által kiadott értékbizonyítvány szerinti értéknél, sem a hitelintézet által megállapított forgalmi értéknél.

első gyermek után: 450.000 Ft
második gyermek után: 750.000 Ft
harmadik gyermek után: 700.000 Ft
negyedik gyermek után: 400.000 Ft
minden további gyermek után: 100.000 Ft

A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege megegyezik a fenti táblázatban szereplő kedvezménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.
E támogatást igényelhetik a támogatást korábban született gyermekek után igénybe vevők a később született gyermek(ek) után is - az adásvételi szerződés keltének időpontjában érvényben volt összegben - abban az esetben, ha kölcsönszerződésük van. Az igénybe vett támogatást csak a még fennálló - elsődlegesen a jelzáloglevél kamattámogatott - kölcsön tőketörlesztésére lehet fordítani. Lakásépítési kedvezményt (ismertebb nevén "szocpol") az a nagykorú, magyar állampolgár igényelhet, akinek (illetve aki házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, együttköltöző családtagjának) nincsen másik lakástulajdona, vagy állandó használati joga, bérleti jogviszonya és a kedvezményt a saját, méltányolható lakásigénye kielégítésére fordítja. (Lakástulajdonnak tekintendő a gazdasági társaság tagja által a társaság részére apportként szolgáltatott, valamint az építési és használatbavételi, illetve fennmaradási engedélyben meghatározott céltól, illetve a rendeltetésétől tartósan eltérő célra használható lakás is.)